رستوران شهید ساداتی یا غذاپزی شهید ساداتی از سال 1385فعالیت خود را آغاز نموده و شعبه های متعددی در سطح استان یزد راه اندازی کرده است و با نام های رستوران فروزان و غذاپزی فروزان، بیرون بر فروزان در حال فعالیت است.