به ازای هر 25.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید.


در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ می‌گردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق می‌گیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می‌گیرد.

توجه: مشتریانی که فاصله بین دو خریدشان بیش از 1 ماه باشد، امتیاز کسر میگردد.

نام گروه

حجم خرید/هزار تومان

امتیاز بندی

 شارژ کیف پول

گروه غیر فعال

0-200

0-8

0

گروه برنزی

200-600

8-24

4%

گروه نقره ای

600-1500

24-60

6%

گروه طلایی

1500به بالا

60به بالا

8%

تمامی مبلغ ها به تومان می باشد.